Samen bouwen we Rotterdam

De stichting ‘Samen bouwen we Rotterdam’ (SbwR) wil een beweging op gang zetten voor Rotterdamse jongeren tussen ongeveer 12 en 25 jaar die met bepaalde (hulp)vragen zitten. Het beoogde resultaat hiervan is, dat deze jongeren hun talenten optimaal kunnen gebruiken en zo hun kansen op de arbeidsmarkt verbeteren.

Jaarverslag Samen bouwen we Rotterdam 2017

Het financieel jaarverslag 2017 is op aanvraag verkrijgbaar. Bent u geïnteresseerd, dan kunt u dit jaarverslag aanvragen door te mailen naar info@samenbouwenwerotterdam.nl.

Stichting Samen bouwen we Rotterdam

(inschrijving KvK, nummer 856862277, Stichting oprichting d.d. 12-10-2016; inschrijving 1 november 2016)
SBl-code: 88992 – Maatschappelijk werk

Hoofdlijnen van het actuele beleidsplan:

Onze missie

De stichting ‘Samen bouwen we Rotterdam’ (SbwR) wil een beweging op gang zetten voor Rotterdamse jongeren tussen ongeveer 12 en 25 jaar die met bepaalde (hulp)vragen zitten. Het beoogde resultaat hiervan is, dat deze jongeren hun talenten optimaal kunnen gebruiken en zo hun kansen op de arbeidsmarkt verbeteren.

Strategie

De stichting ‘Samen bouwen we Rotterdam’ stelt zich, vanuit haar missie en visie, ten doel een verbinding te leggen tussen:
1. de jongeren (12-25 jarigen in Rotterdam die met bepaalde (hulp)vragen zitten),
2. ooms en tantes’ (Rotterdammers die jongeren willen helpen binnen de tijd en kennisgebieden waarover zij beschikken) en
3. het bedrijfsleven (werkgevers die via stages / arbeidscontracten te maken krijgen met de jongeren).
Door deze partijen aan elkaar te koppelen, wil de Stichting aan een nieuwe samenleving bouwen. Daarbij wil men zich ook verbinden met bestaande initiatieven op dit gebied en aanhaken op de naaste omgeving van de jongeren.

Kernactiviteiten

De kernactiviteiten van SbwR om haar doel te bereiken zijn het opbouwen van netwerken (A, B) en het opzetten van projecten(C). Hierbij gaat het om

1. Netwerk ‘Ooms en Tantes’
De centrale figuren in het netwerk A zijn gemotiveerde particuliere vrijwilligers, de ‘ooms en tantes’ geheten. Hun inzet bij de jongeren geschiedt op persoonlijke basis, als een toegevoegd familielid. Het is hun taak om de jongeren:
– steun / coaching te bieden bij school- en studiekeuze, studeren, het helpen bij tienervraagstukken, het zoeken naar stage en /of werk. Waar nodig met begeleiding van of terugkoppeling naar relevante professionele organisaties;
– te verbinden met het bedrijfsleven en (maatschappelijke) organisaties.

2. Netwerk in het bedrijfsleven
In het bedrijfsleven wordt een netwerk opgebouwd, door middel van een team van vrijwilligers dat afkomstig is uit datzelfde bedrijfsleven. Doordat deze mensen de vragen, eisen en mores binnen bedrijven goed kennen en ook veel persoonlijke contacten daar hebben, is dit netwerk van onmisbaar belang bij
– het koppelen van de jongeren aan de stages / arbeidsplaatsen
– het in beeld brengen waar kansen en/of aandachtspunten liggen bij het bedrijfsleven.

3. Partner-netwerk
Ter ondersteuning en versterking van de netwerken A en B, zal de stichting projecten opzetten om:
– aan de jongeren uit de doelgroep van SbwR, nodig geoordeelde begeleiding en/of hulp bieden die hun succeskansen in de samenleving vergroot,
– in de maatschappij een mentaliteit te stimuleren die de kansen op slagen daadwerkelijk aan iedereen aanbiedt.
SbwR werkt hierbij samen met een netwerk van partners. Deze komen uit:
– maatschappelijke, religieuze en bestuurlijke organisaties,
– organisaties van onderwijs en zorg,
– andere organisaties, die zich bezig houden met aanpak van jongerenproblematiek en werkloosheid
– relevante sectoren uit het bedrijfsleven.

‘Samen bouwen we Rotterdam’ is een ‘not-for-profit’- instelling die haar inkomsten verwerft uit subsidies, sponsorbijdragen en giften.

Het werkgebied van de Stichting is Rotterdam en omstreken.

Statutaire bestuurssamenstelling

de Winter, Willem Adrianus Cornelis, geboren 07-12-1941 te Rotterdam
Per 12-10-2016 (datum registratie: 01-11-2016) Voorzitter
Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)

Sripal, Shailendra Koemar
Geborend: 28-11-1978 te Reusel
Per 12-10-2016 Penningmeester
Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)

van Doremalen, Maria Catharina Elisabeth Geerdina
geboren 02-04-1967 te ‘s-Hertogenbosch
Per 12-10-2016 Secretaris
Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)

Bayrak, Çigdem
Geboren 22-06-1996 te Rotterdam
Per 12-10-2016 lid,
Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)

Louwes, Kornelia, geboren te Nieuwerkerk aan de IJssel, 11 juni 1966, lid per 12-10-2016 (gezamenlijk bevoegd met andere bestuurders, zie statuten)
Mehmet Akozbek, geboren te Kirsehir (Turkeije) op 1 maart 1964, lid per 12-10-2016 (gezamenlijk bevoegd met andere bestuurders, zie statuten)

Beloningsbeleid:

De leden van het bestuur genieten ten laste van de stichting geen beloning, doch kunnen ter vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie redelijkerwijs gemaakte kosten een onkostenvergoeding krijgen, welke per kwartaal wordt uitgekeerd en waarvan de hoogte zo nodig jaarlijks door het bestuur wordt vastgesteld. Ook mogen zij, als ze daarvoor in aanmerking komen, een vacatiegeld ontvangen dat niet bovenmatig is. Onder vacatiegeld te verstaan vergoeding(en) voor het voorbereiden en bijwonen van een vergadering en dergelijke. Het bestuur beslist over de toekenning van een onkostenvergoeding en vacatiegeld.