Neef Joost is weer aan de slag

"Oom" Cok Verkeij van Buitendijk Rotterdam

Cok Verkleij: ondernemer en oom voor SBWR

Handleiding

Handreiking: “Op de Werkvloer”

Gedragscode (vrijwillige) medewerkers

(Download hier de gedragscode)

De grenzen in het contact tussen de (vrijwillige) medewerkers en minderjarige deelnemers aan de activiteiten van de stichting Samen bouwen we Rotterdam (SbwR) zijn niet eenduidig. Sommige jongeren willen even op schoot zitten als zij troost zoeken, anderen hebben behoefte aan een aai over de bol en weer anderen vinden het juist niet prettig om aangeraakt te worden. Hierover kunnen nooit exacte grenzen worden afgesproken die voor alle jongeren en in alle situaties gelden.

Maar er is wel één heel duidelijke grens en dat is de grens dat seksuele handelingen en seksuele contacten tussen medewerkers en minderjarigen die bij ons komen, absoluut ontoelaatbaar zijn!

Daarom hebben wij, stichting Samen bouwen we Rotterdam, voor al onze (vrijwillige) medewerkers een gedragscode opgesteld. De gedragscode bestaat uit twee delen:

  1. Regels die bijdragen aan een open, transparante en veilige omgeving voor kinderen én vrijwilligers en
  2. De omschrijving van seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Wanneer je bij ons komt werken, als vrijwilliger, stagiair(e) of als betaalde kracht, vragen wij je deze gedragscode te ondertekenen. Hiermee verklaar je dat je de gedragscode kent en volgens de gedragscode zult handelen.

 

De gedragsregels voor (vrijwillige) medewerkers:

  1. De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de minderjarige zich veilig en gerespecteerd voelt.
  2. De begeleider onthoudt zich ervan de pupil te bejegenen op een wijze die de minderjarige in zijn waardigheid aantast.
  3. De begeleider onthoudt zich van elke vorm van seksuele benadering en misbruik ten opzichte van de minderjarige. Alle seksuele handelingen, handelingen, contacten en –relaties tussen begeleider en minderjarige tot 16 jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel grensoverschrijdend gedrag.
  4. De begeleider mag de minderjarige niet op zodanige wijze aanraken, dat deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard ervaren zal worden.
  5. De begeleider heeft de plicht de minderjarige naar vermogen te beschermen tegen vormen van ongelijkwaardige behandeling en seksueel grensoverschrijdend gedrag en zal er actief op toezien dat de gedragscode door iedereen die bij de minderjarige is betrokken, wordt nageleefd.
  6. Als de begeleider gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragscode, of als de begeleider vermoedens heeft van seksueel grensoverschrijdend gedrag, moet hij/zij dit melden bij de daarvoor door het bestuur aangewezen personen.
  7. In die gevallen waar de gedragscode niet (direct) voorziet, of bij twijfel over de toelaatbaarheid van bepaalde gedragingen, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest van de gedragscode te handelen en zo nodig daarover in contact te treden met een door het bestuur aangewezen persoon.

Omschrijving seksueel grensoverschrijdend gedrag met minderjarigen en sanctiebeleid

Onder seksueel grensoverschrijdend gedrag met minderjarigen verstaan wij:

A) elke vorm van seksuele gedraging of seksuele toenadering die:
– door de persoon die het ondergaat als ongewenst of gedwongen wordt ervaren,
– en/of plaatsvindt binnen een ongelijke machtsverhouding, zoals volwassene-kind, hulpverlener-cliënt, leerkracht-leerling, trainer-pupil, leiding-jeugdlid, e.d.

B) andere handelingen of gedragingen die strafbaar zijn volgens het Wetboek van Strafrecht.

De gedragingen in kwestie kunnen zowel verbaal, non verbaal als fysiek zijn, en opzettelijk of onopzettelijk plaatsvinden.

 

Gedragingen die volgens de bovenstaande omschrijving vallen onder ‘seksueel grensoverschrijdend gedrag met minderjarigen’, kunnen worden gesanctioneerd door een tuchtrechtprocedure waarin hoor en wederhoor zal plaatsvinden. De sancties bestaan uit het voor kortere of langere tijd uitsluiten van vrijwilligerswerk met minderjarigen door persoonsgegevens in een centraal register op te nemen.

 

Seksueel grensoverschrijdende gedragingen met minderjarigen waarvan het bestuur oordeelt dat deze vallen onder het Wetboek van Strafrecht, zullen bij politie/justitie worden gemeld.

 

Deze gedragscode is op ……. 2017 vastgesteld door de ……. van (naam bestuur / vergadering vereniging).

 

 

Rotterdam, ……………………………….. (datum ondertekening)

 

Naam + handtekening vrijwilliger

 

………………………………………………………………………………………………………………………..

 

 

Ondertekening Bestuur stichting Samen bouwen we Rotterdam (SbwR)

 

………………………………………………………………………………………………………………………..

 

Jongeren op weg naar succes op 10 maart 2017 met fotoimpressie

Op 10 maart kwamen jongeren en begeleiders vanuit Samen bouwen we Rotterdam bij elkaar in de Glorious Chapel in Rotterdam.

Samen in het nieuws

Samen bouwen we een stichting